Concurs pentru ocuparea funcției de Administrator al Întreprinderii Municipale”SERVCOM-Chișcăreni” din comuna Chișcăreni.

Primăria comunei Chișcăreni, în corespundere cu prevederile Legii nr. 246 din 23 noiembrie 2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală și altor acte normative în vigoare, anunță concurs pentru ocuparea funcției de Administrator al al Întreprinderii Municipale”SERVCOM-Chișcăreni” .
Concursul se va desfășura în corespundere cu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Întreprinderii Municipale.
Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:
Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs este pînă la data de 17 decembrie 2019 ora 16.00 .
Locul depunerii documentelor:
Documentele de participare la concurs pentru ocuparea funcției de Administrator al Întreprinderii Municipale
(prestarea serviciilor de aprovizionare cu apă ),vor fi depuse la sediul primăriei Chișcăreni, r-nul Sîngerei, Secretarului Consiliului comunal Chișcăreni.
Concursul se va desfășura în incinta primăriei Chișcăreni.
Persoana de contact: secretarul consiliului comunal, Ciugureanu Liliana, +373 60 778367; ( actele pot fi depuse în intervalul orelor de serviciu: luni-vineri, ora 08:00-17:00, cu excepția zilelor de sărbătoare nelucrătoare).

Cerințe față de candidați:
Candidatul la postul de Administrator va întruni următoarele cerințe:
a) cunoașterea limbii române;
b) deține studii superioare sau echivalentul lor;
c) a activat în funcții de conducere cel puțin 4 ani;
c) nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
d) nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
e) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
f) nu este condamnat(ă), prin hotărîre definitivă și irevocabilă a instanței de judecată, pentru infracțiuni de corupție, care cade sub incompatibilitățile și restricțiile prevăzute la art.16–21 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Atribuții
Administratorul va conduce activitatea curentă a Întreprinderii Municipale”SERVCOM-Chișcăreni” , va gestiona întreprinderea și va asigura funcționarea eficientă a Întreprinderii, având următoarele atribuții de bază:

a)va reprezenta interesele întreprinderii în raport cu persoanele fizice și juridice, cu autoritățile publice, cu organele de drept;
b)va asigura integritatea, valorificarea eficientă și dezvoltarea bunurilor întreprinderii;
c)va deschide conturi în bănci, va angaja personalul întreprinderii;
d)va asigura executarea deciziilor fondatorului și ale consiliului de administrație al întreprinderii;
e)va prezenta trimestrial consiliului comunal Chișcăreni darea de seamă privind rezultatele activității întreprinderii;
f)va prezenta fondatorului și consiliului de administrație darea de seamă anuală cu privire la rezultatele activității economico-financiare a întreprinderii;
g)va prezenta consiliului de administrație proiectul devizului de venituri și cheltuieli ale întreprinderii, proiectul statelor de personal pentru anul următor celui gestionar;
h)va asigura respectarea principiului transparenței procedurilor de achiziție a bunurilor, a lucrărilor și a serviciilor destinate atât acoperirii necesităților, cît și asigurării bazei tehnico-materiale și formării programului de producție al întreprinderii;
i)va exercita alte atribuții prevăzute de legislație, Statutul Întreprinderii, regulamentele Întreprinderii sau deciziile Consiliului comunal Chișcăreni.
• Administratorul întreprinderii de stat/municipale se numește pe un termen de pînă la 5 ani.
Drepturi și obligații
Drepturile și obligațiile Administratorului Î.M”SERVCOM-Chișcăreni” vor fi stabilite în Contractul individual de muncă, care va fi încheiat între Administrator și fondator, în persoana Primăriei comunei Chișcăreni.

Termen de contractare
Candidatul, selectat de consiliu comunal Chișcăreni, în baza concursului, va încheia Contractul individual de muncă cu Fondatorul pentru o perioadă de până la 5 ani.

Remunerare
Administratorul Întreprinderii Municipale”SERVCOM-Chișcăreni” va fi remunerat, conform Contractului individual de muncă.

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:
a) scrisoarea de motivare și viziunea privind eficientizarea activității economico-financiare a Întreprinderii;
b) curriculum vitae (CV);
c) copia de pe buletinul de identitate;
d) copia de pe diploma de studii;
e) referințe profesionale (nu mai puțin de două);
f) cazierul judiciar;
g) copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare/specialitate;
h) certificat care atestă cunoașterea unei limbi de circulație internațională.

Notă:Copiile documentelor prezentate în dosarul de concurs se certifică de către candidat, pe propria răspundere, sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *