Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de Specialist în reglementarea Regimului Funciar

Primăria satului Chișcăreni, comuna Chișcăreni,
raionul Sîngerei anunță concurs pentru ocuparea
funcției publice vacante de Specialist în reglementarea
Regimului Funciar.
Concursul va avea loc în incinta Primăriei satului Chișcăreni pe data de 29 mai 2020.
Dosarele pentru concurs se vor depune până la 27 mai 2020.
Candidaţii vor depune dosarul de concurs, care conţine:
1. a) formularul de participare;
b) copia buletinului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d) copia carnetului de muncă;
e) certificatul medical – dacă în fişa postului pentru funcţia respectivă, sunt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
f) cazierul judiciar
2. Cerințe speciale pentru candidați
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sânt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;
i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.
Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:
Scopul general al funcţie:
Realizarea concepţiei unice de dezvoltare a relaţiilor funciare pe teritoriul gestionat, indiferent de forma orgnizaţional-juridică, tipul de proprietate asupra pămîntului şi hotarele administrativ-teritoriale.
Sarcinile de bază:
1.Dirijarea procesului de reglementare a regimului proprietăţii funciare;
2.Controlul asupra folosirii raţionale a terenurilor;
3.Ţinerea cadastrului funciar;
Cerinţe specifice pentru participare la concurs:
Studii:Superioare sau medii speciale, în domeniul-Cadastrul Funciar şi Reglementarea Relaţiilor Funciare.
Cunoştinţe:
– Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
– Cunoaşterea modului de reglementare a regimului proprietăţii funciare şi relaţiilor funciare;
– Cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;
– Cunoştinţe de operare la calculator;
– Cunoaşterea limbii de stat şi limbii ruse la nivel avansat;
Modalitatea de depunere a documentelor:
Personal.
Bibliografia concursului:
1. Codul Funciar nr. 828-XII din 25.12.1991
2.Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25.02.
3. Legea privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor nr. 91 din 05.04.2007
4.Legea privind prețul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a pământului nr. 1308-XIII din 27.07.1997
5.Legea privind formarea bunurilor imobile nr. 354-XV din 28.10.2004
6. Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietății publice nr. 121-XVI din 04.05.2007 7.Legea privind gospodăriile țărăneşti (de fermier) nr.1353-XIV din 03.11.
și alte acte normative din domeniu.
• Informații suplimentare referitor la organizarea Concursului pot fi obținute la telefonul 0 262 41-1-36, tel.mob. 067667546.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *